Ćwiczenia ewakuacyjne to obowiązek każdego właściciela/zarządcy obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami ( z wyjątkiem budynków mieszkalnych czyli ZL IV).

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719), właściciel/zarządca powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. Wyjątek stanowią obiekty, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkoły, przedszkola, internaty, domy studenckie, gdzie ćwiczenia ewakuacyjne należy zorganizować co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników

Firma Fire Safety pomaga w organizacji powyższych ćwiczeń ewakuacyjnych. Ustala wraz z właścicielem/zarządcą budynku wszelkie szczegóły dotyczące terminu, zadań dla osób funkcyjnych oraz scenariusza próbnej ewakuacji. Następnie powiadamia właściwego miejscowo komendanta miejskiego/powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia ćwiczeń. Sporządza protokół będący potwierdzeniem odbycia obowiązkowej ewakuacji. Dokument ten zawiera szczegółowy opis przebiegu ćwiczeń ze wskazaniem nieprawidłowości oraz propozycji działań naprawczych.

wstecz