Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Fire Safety oferuje Państwu profesjonalne opracowanie/aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Po wcześniejszym zapoznaniu się ze specyfiką zakładu oraz dokumentacją projektową poszczególnych obiektów sporządza się przedmiotowy dokument zgodnie z obowiązującymi przepisami (zawierający część opisową i graficzną). Celem opracowania instrukcji jest ustalenie ramowych zasad ochrony przeciwpożarowej w zakładzie, zapoznanie jego pracowników ze stanem zagrożenia pożarowego oraz określenie zadań i obowiązków w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, jak i sposobów, metod postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Jak często należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z § 6 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719), instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Dla jakich obiektów wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego posiadać muszą wszystkie obiekty budowlane lub ich części stanowiące strefę pożarową, które pełnią funkcję użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjną, magazynową oraz inwentarską w których występuje strefa zagrożenia wybuchem. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA dla obiektów lub ich części gdzie nie występuje strefa zagrożenia wybuchem instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana.

Gdzie należy umieścić instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podobnie jak plany budynku powinna być przechowywana w sposób gwarantujący możliwość natychmiastowego wykorzystania przez służby ratownicze. Najlepszym i najczęstszym rozwiązaniem jest umieszczenie instrukcji w specjalnie oznakowanej skrzynce” wyposażonej w system „zbij szybkę”