Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Wykonanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie  minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138 z 2010 r., poz. 931), zgodnie  z którym pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić przedmiotowy dokument, na podstawie oceny ryzyka.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, zapoznaniu się z procesem  technologicznym oraz dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń/maszyn, następnie po wykonaniu wnikliwej analizy, sporządzamy dokument zabezpieczenia przed wybuchem, który w szczególności zawiera:

  • ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu;
  • identyfikację atmosfer wybuchowych;
  • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy;
  • opis środków zapobiegających występowaniu zagrożenia wybuchem i ochrony przed skutkami wybuchu;
  • oświadczenie pracodawcy zgodne z przytoczonym powyżej rozporządzeniem.