Ocena zagrożenia wybuchem

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Powyższy wymóg wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719).

Firma Fire Safety wykonuje ocenę zagrożenia wybuchem, która obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon. Graficzna część dokumentu zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem, a także  lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.