Gęstość obciążenia ogniowego oblicza się dla obiektów, stref pożarowych oraz składowisk materiałów stałych zakwalifikowanych jako produkcyjne i magazynowe (PM) lub inwentarskie (IN).

Parametr ten, stanowi kluczowy element warunków ochrony przeciwpożarowej, ponieważ wpływa na najważniejsze wymagania, jakie musi spełniać budynek pod względem bezpieczeństwa pożarowego, m.in:

  • klasa odporności pożarowej budynku ( A, B, C, D, E);
  • klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku ( główna konstrukcja nośna, ściany wewnętrzne i zewnętrzne, strop, konstrukcja i przekrycie dachu);
  • wielkość dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej;
  • warunki ewakuacji;
  • usytuowanie budynku względem sąsiednich obiektów;
  • zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru;
  • droga pożarowa;
  • wyposażenie obiektu w hydranty wewnętrzne.

W związku z powyższym, prawidłowe obliczenie gęstości obciążenia ogniowego, a następnie określenie odpowiednich wymagań techniczno-budowlanych decyduje o wytrzymałości budynku w sytuacji powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, jak również o bezpieczeństwie osób znajdujących się wewnątrz.

Firma Fire Safety wykonuje obliczenia gęstości obciążenia ogniowego dla nowo projektowanych obiektów ( w celu określenia odpowiednich wymagań), oraz dla istniejących już budynków - obliczenia te służą weryfikacji dopuszczalnej ilości materiałów palnych występujących w danym obiekcie, strefie pożarowej.

wstecz