Firma zajmuje się przygotowywaniem ekspertyz technicznych oraz wystąpień dotyczących stanu ochrony przeciwpożarowej, uzgadnianych z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Celem opracowania jest ustalenie rozwiązań zastępczych/zamiennych zapewniających akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia, rekompensujących występujące w budynku niezgodności obowiązujących przepisów dot. bezpieczeństwa pożarowego. Przy doborze rozwiązań każdorazowo opieramy się na naszym wieloletnim doświadczeniu i wiedzy z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na wymaganym poziomie w sposób inny niż określono w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcami budowlanymi.

Ekspertyzy techniczne dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej

Opracowanie ekspertyzy technicznej w wielu przypadkach daje jedyną możliwość na przebudowę, rozbudowę lub zmianę sposobu użytkowania budynków istniejących, w których wymagania nie mogą być spełnione wprost z przepisów, jak również w przypadku stwierdzenia w budynku warunków stwarzających podstawę do uznania go za zagrażający życiu ludzi określonych w § 16 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Wystąpienia w sprawie rozwiązań zamiennych

W przypadku braku spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej z zakresu zapewnienia drogi pożarowej lub zewnętrznego zaopatrzenia wodnego w budynkach istniejących, jak i nowoprojektowanych, istnieje możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych, mających na celu zapewnienie niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej stosownie do wskazań wystąpienia.

wstecz